Σύμβολο της Πίστεως (των ποδοσφαιρόφιλων)

Το Πιστεύω όλων των ποδοσφαιρόφιλων! Βλάσφημο; Μπορεί. Ποδοσφαιρικότατο; Σίγουρα!!

Το σύμβολο της (τραπεζας) Πίστεως (ληστεύω)

Πιστεύω εις ένα Τεο, πατερα, παντοκράτορα,

ποιητήν ουρανού και Γκιγκς, ορατών τε Χαρτσον και προβατων.

Και εις ένα Ροναλντινιον, τον υιό του Θεού τον μονογενή,

τον εκ του πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων·


Φως αλσατος, Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινού

γεννηθέντα, ου Ζαλαγετα, ομο-Λούσιον τω Ανρί, δι’ ου τα πάντα εγένετο.

Τον Αϊμάρ τους ανθρώπους και Ντιαρά την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των Βερον, και Ντρασένα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπήσαντα.

Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Γεωργάτου, και παθόντα και Αλμπέλντα.
Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γκαλας.
Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ Σεβαντόν του Ρεμπροφ.

Και πάλιν ερχόμενον μετά Μποκσιτς κρίναι ζώντας και νεκρούς,

ου της Βασιλειείας ουκ Νεστα τέλος.

Και εις το Λεμαν το ‘Αγιον, το κύριον, το Μοντραγκον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον,

τον συν Ανρί και Ετό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προπονητών.

Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Ποδοσφαιρικήν Εκκλησίαν.

Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

Προσδοκώ ανάστασιν Μπουφόν. Και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.

Αμήν

Advertisements

One comment on “Σύμβολο της Πίστεως (των ποδοσφαιρόφιλων)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s